Activități

Avand in vederea asocierea Municipiului Targoviste in Asociatia Grupul de Actiune Locala ,,Targovistea Egalitatii de Sanse’’, organism care a depus spre finantare ,,Strategia de dezvoltare locala a UAT Targoviste’’ in cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 5:“ Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității” strategie care a fost declarata castigatoare conform Rezultatului final al evaluarii Strategiei de Dezvoltare Locala Targoviste, nr. 76679/16.02.2018 , bugetul aprobat fiind de 7 milioane euro.
Finantarea strategiei este una integrata, asigurata prin Programul Operational Regional si Programului Operaţional Capital Uman, in cadrul alocarii financiare 2014-2020.
In conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, GAL-urile ale caror strategii au fost declarate castigatoare, au avut obligatia de a depune un proiect cu finantare POCU, privind functionarea.
Valoarea proiectului de functionare GAL Targovistea Egalitatii de Sanse este in suma de 321.000 euro, reprezentand 15% din totalul masurilor POCU incluse in Strategia de Dezvoltare Locala a Municipiului Targoviste.
Strategia cuprinde un numar de 12 masuri de interventie privind investitii care se vor finanta si implementa la nivelul UAT Targoviste, dupa cum urmeaza:

MĂSURA 1: MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE SI PIETONALE:
Intervenții de tip POR (hard):
Reabilitare strazi  si alei pietonale nemodernizate: 210.000 euro Cartier Prepeleac: 4 strazi, dupa cum urmeaza : Oltului, Ion Neculce, Fructelor si Luceafarului;

MĂSURA 2: DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA SPATIILOR PUBLICE URBANE DEGRADATE:
Intervenții de tip POR (hard):
Creare/modernizare locuri de joaca pentru  copii: 30.000 euro in zonele: Prepeleac, I.E Florescu, Micro 9;
Intervenții de tip POR (hard):
Creare/modernizare spatii verzi: 20.000 euro in zonele: Micro 11, Laminorului;
Intervenții de tip POCU (Soft):
Program de educare in vederea pastrarii curateniei: 10.000 euro in zonele: Prepeleac, I.E Florescu, Micro 11, Micro 9, Laminorului;

MĂSURA 3: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE  LOCUINTE SOCIALE:  
Intervenții de tip POR (hard):
Construire locuinte sociale: 1.000.000 euro, bloc de locuinte sociale – zona Laminorului;
Intervenții de tip POCU (Soft):
Program de consiliere si regulament de ordine interioara: 5.000 euro, bloc de locuinte sociale;

MĂSURA 4: FURNIZAREA DE SERVICII SPECIALIZATE PENTRU STIMULAREA OCUPARII:
Intervenții de tip POCU (Soft):
Servicii de informare și consiliere profesională: 30.000 euro, la nivelul Municipiului Targoviste;        
Servicii de mediere: 50.000 euro, la nivelul Municipiului Targoviste;                    
Programe de formare profesională: 500.000 euro, la nivelul Municipiului Targoviste;
Programe de ucenicie: 150.000 euro, la nivelul Municipiului Targoviste;         

MĂSURA 5: SPRIJINIREA INIŢIATIVELOR ANTREPRENORIALE: 
Intervenții de tip POR (hard):
Construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserţie, Ajutoare De Minimis : 600.000 euro - la nivelul Municipiului Targoviste;

MĂSURA 6: DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII UNITATILOR DE INVATAMANT ANTEPRESCOLAR SI PRESCOLAR PENTRU DEZVOLTAREA ȘI DIVERSIFICAREA SERVICIILOR OFERITE:            
Intervenții de tip POR (hard):
Construire/ reabilitare/ modernizare unitati de invatamant de tipul crese si gradinite- 2.500.000 euro: cresa strada George Cair, cresa strada I.E Florescu, gradinita strada I.E Florescu.
Intervenții de tip POCU (Soft):
Dotari unitati de invatamant 150.000 euro, la nivelul Municipiului Targoviste;

MĂSURA 7: DIVERSIFICAREA SERVICIILOR OFERITE LA NIVELUL UNITATILOR DE INVATAMANT PRIMAR SI GIMNAZIAL:   
Intervenții de tip POCU (Soft):
Asigurarea de servicii de ,,Scoală după școală”: 250.000 euro, la nivelul Municipiului;

MĂSURA 8: DEZVOLTAREA SERVICIILOR PRIVIND ACCESUL LA EDUCATIE CONTINUA:
Intervenții de tip POCU (Soft):
Masuri specifice programului “A doua Sansa”: 150.000 euro, la nivelul Municipiului Targoviste;

MĂSURA 9: DEZVOLTAREA SERVICIILOR IN DOMENIUL CULTURII SI TRADITIILOR LOCALE:
Intervenții de tip POCU (Soft):
Dezvoltare centre multifunctionale: 100.000             euro, la nivelul Municipiului Targoviste;

 

MĂSURA 10: CRESTEREA CAPACITATII CENTRELOR SOCIALE SI DEZVOLTAREA SERVICIILOR OFERITE LA NIVELUL ACESTORA:
Intervenții de tip POR (hard):
Reabilitare/ modernizare centre sociale de tip rezidential si de zi pentru copii si adulti: 500.000 euro, centru social pentru persoane varstnice,  strada Petru Cercel, nr.27.
Intervenții de tip POCU (Soft):
Operationalizare (dotare) centre sociale de tip rezidential si de zi pentru copii si adulti: 269.000 euro, la nivelul Municipiului Targoviste;

MĂSURA 11: DEZVOLTAREA SERVICIILOR MEDICALE SI SOCIALE IN COMUNITATE:
Intervenții de tip POCU (Soft):
Furnizarea de servicii medicale de catre echipe mobile multi-functionale: 100.000 euro, la nivelul Municipiului Targoviste;
Intervenții de tip POCU (Soft):
Infiintare magazin social: 20.000 euro, la nivelul Municipiului Targoviste;

MĂSURA 12: COMBATEREA DISCRIMINARII IN COMUNITATE:
Intervenții de tip POCU (Soft):
Campanii de combatere a discriminarii la nivelul scolilor, institutiilor publice si la locul de munca: 35.000 euro, la nivelul Municipiului Targoviste;        

Activitati derulate pentru atingerea masurilor Strategiei de Dezvoltare Locala TARGOVISTEA EGALITATII DE SANSE :

A1 Dezvoltarea GAL cu privire la implementarea operatiunilor SDL si a capacitatii de management
La nivelul Asociatiei, conform prevederilor Ghidului Solicitantului Conditii Specifice de accesare a fondurilor „Sprijin pentru functionarea Grupurilor de Actiune Locala pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala la nivelul oraselor cu peste 20.000 locuitori”, coroborat cu Strategia de Dezvoltare Locala a Municipiului Targoviste, se vor infiinta posturi noi: expert tehnic, expert implementare, evaluare si monitorizare 1, expert implementare, evaluare si monitorizare 2.
Referitor la functia de facilitator (CIM obligatoriu pentru depunerea proiectului privind functionarea GAL), facem mentiunea ca la momentul elaborarii si depunerii SDL, cand GAL-ul a avut obligatia cooptarii unui facilitator, cele 4 entități partenere fondatoare au conlucrat cu un facilitator angajat la nivelul partenerului SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE - Filiala Dâmbovița. Perioada lunga dintre depunearea SDL si deschiderea apelului pentru functionarea GAL, a determinat imposibilitatea mentinerii disponibilitatii facilitatorului propus initial.In acest sens, postul de asistent administrativ, prin acordul partilor (act aditional nr. 2 la contractul individual de munca nr. 2/29.11.2017), a fost transformat in facilitator (cod COR 341204), cu mentiunea ca persoana propusa detine un nivel similar de calificare si experienta pentru acest post, aspecte dovedite prin documentele suport atasate.
Angajarea expertilor GAL se va face in conformitate cu procedura de recrutare a personalului Asociaţiei G.A.L. „Targovistea Egalitatii de Sanse.”
Se va respecta principiul egalitatii de sanse, gen, asigurand un nivel egal de vizibilitate, afirmare si participare pentru ambele sexe. Selectia se va face pe baza unor criterii echitabile si transparente, care sa permita accesul oricarei persoane eligibile, indiferent de gen, binenteles indeplinind celelalte conditii specifice ale proiectului. Se va urmari permanent aplicarea unui tratament egal tuturor. Se va asigura accesul egal al femeilor si barbatilor la serviciile oferite in cadrul proiectului.  Se va incuraja tratamentul egal al femeilor si barbatilor din echipa.
Dezvoltarea GAL este o activitate transversală care se va desfășura pe tot parcursul proiectului și care are ca obiectiv: definirea și stabilirea metodelor de organizare și gestiune necesare pentru implementarea proiectului, prin corelarea activităților desfășurate cu resursele financiare, umane și materiale alocate/folosite și a rezultatelor atinse la finalizarea fiecărei etape/activități, alocarea sarcinilor pentru responsabilii implicați în proiect și stabilirea termenelor pentru fiecare activitate și subactivitate. Echipa de proiect va monitoriza evolutia proiectului sub aspectul incadrarii activitatilor in bugetul estimat si in graficul de timp, va urmari indeplinirea si atingerea indicatorilor asumati prin documentatiile de finantare si va asigura respectarea legislatiei specifice domeniului abordat de investitii, pe durata realizarii si implementarii proiectelor. De asemenea, va realiza si va monitoriza achizitiile publice de servicii si lucrari, va asigura comunicarea dintre solicitant si Organismele Intermediare si va asigura respectarea cerintelor si procedurilor de identitate vizuala. Se vor demara actiuni pentru imbunatatirea capacitatii GAL de a gestiona si implementa in mod eficient Strategia de Dezvoltare Locala si se va crea un cadru adecvat pentru functionarea GAL, prin dezvoltarea infrastructurii. Se vor achizitiona echipamente IT si periferice, se vor mobila spatiile astfel incat toti membrii si angajatii sa dispuna de facilitati precum: birouri, spatii de sedinta, spatii de lucru, etc. Sediul GAL va fi conectat la reteaua de internet si la telefonie fixa si mobila, se vor realiza elemente de identitate vizuala (panou prezentare). 
Pentru dezvoltarea proceselor interne ale GAL se vor elabora proceduri si metodologii de lucru care sa simplifice activitatea si sa creeze premisele unor rezultate palpabile.
Un alt aspect ce va avea un impact major asupra dezvoltarii GAL va fi acreditarea in furnizarea de servicii de ocupare, respectiv: informare, consiliere, formare si mediere). De aceste servicii vor putea beneficia atat angajatii si membrii GAL, cat si beneficiarii  SDL .
In vederea imbunatatirii si intaririi capacitatii GAL, atat personalul propriu, cat si membrii Grupului de Actiune, vor beneficia de cursuri de formare profesionala, care sa ii ajute sa dobandeasca noi competente cognitive si abilitati ce se vor dovedi relevante pentru implementarea SDL.
Formarea personalului si a membrilor GAL va avea drept scop adaptarea acestora la cerintele specifice postului, respectiv atributiile pe care le vor avea, fapt ce va conduce la imbunatatirea si intarirea capacitatii GAL.
In acest sens, se va contracta un serviciu pentru organizarea cursurilor de formare, la care vor participa minimum 20 de persoane, dupa cum urmeaza:
-            Membrii fondatori si asociati ai GAL-ului
-            Angajatii GAL (manager, facilitator, expert implementare, evaluare si monitorizare 1, expert implementare, evaluare si monitorizare 2, expert tehnic, responsabil financiar, contabil, secretar etc.)
Nivelul cursurilor va fi initiere/calificare, in functie de capacitatea participantilor si de studiile acestora si vor avea in continut elemente care vor sprijini dezvoltarea GAL-ului si implementarea SDL. Astfel, vor fi organizate cursuri precum: managementul proiectelor, dezvoltare/facilitare comunitara, evaluare si monitorizare proiecte, competente informatice, dar si alte cursuri ce se pot dovedi relevante in raport cu implementarea strategiei.
Masurile propuse nu au ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării în condiţii de egalitate a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de Lege în domeniul educaţional, economic, social şi cultural, sau în orice alte domenii ale vieţii publice. Vor fi aplicate sanctiuni disciplinare impotriva celor care nu respecta regulile impuse privind principiul egalitatii de gen sau care produc discriminare.
Rezultate:
1 procedura de achizitie elaborata si aprobata
1 dosar de achizitii publice
1 procedura de promovare
1 regulament de ordine interioara
1 regulament de organizare si functionare
1 procedura de comunicare
1 Regulament de organizare si functionare a Comitetului de Selectie la nivelul GAL
1 dosar acreditare servicii informare si consiliere
1 dosar acreditare servicii formare profesionala
1 dosar acreditare servicii mediere pe piata muncii
Minimum 4 contracte individuale de munca realizate
Minimum 20 de persoane participante la toate programele de formare
Minimum 4 module de formare

A.2. Animarea comunitatii
Animarea teritoriului reprezinta un proces social logic si functional de intarire a comunitatii. Procesul de animare va presupune realizarea urmatorilor pasi:
- reevaluarea situatiei la nivelul celor 5 ZUM
- ridicarea nivelului de constientizare al comunitatii asupra problemelor cu care se confrunta;
- organizarea de sesiuni de informare, dezbateri publice cu membrii comunitatii in cadrul carora sunt informati asupra solutiilor si resurselor existente pentru problemele existente;
In acest sens, se vor realiza minimum 2 intalniri in fiecare ZUM selectat:  Zum 1 Prepeleac, ZUM 2 I.E Florescu, ZUM 3 Micro 11, ZUM 4 Micro 9 , ZUM 5 Laminorului . In cadrul intalnirilor se vor aplica chestionare privind interesul participantilor de a dezvolta proiecte la nivelul zonelor urbane marginalizate sau la nivelul zonei functionale. Fiecare intalnire va avea un scop bine definit, in cadrul lor realizandu-se activitati de informare si consultare.
Actiunea de informare are ca scop realizarea unui sistem cat mai deschis privind participarea activa a operatorilor publici si privati si a cetatenilor, printr-un serviciu care difuzeaza informatii si cunostinte, oportunitati si schimbari. Activitatea de animare are o  importanta fundamentala si contribuie intr-o maniera determinanta la atingerea obiectivelor urmarite. Intregul proces de animare este adresat atat membrilor SDL care doresc sa acceseze programele de finantare din cadrul strategiei.
In cadrul activitatii de animare, va fi organizata o sesiune de informare a lansarii cererilor de propuneri de proiecte, la care vor participa membrii parteneriatului, potentiali beneficiari, mass-media si alti factori interesati. Se va achizitiona un serviciu privind realizarea de materiale informative: roll up-uri, afise A3, pliante, flyere, panouri informative, stick-uri de memorie, leaflet-uri etc. Totodata, se va emite cel putin 1 comunicat in presa scrisa sau online, referitor la apelurile lansate de catre GAL.
De asemenea, in vederea animarii comunitatii, atat pe teritoriul SDL, cat si la nivelul celor 5 ZUM, vor fi plasate asa numita „cutie a cetateanului.” Aceasta actiune constituie un element privind inovarea sociala in cadrul proiectului. Prin intermediul acestor cutii, cetatenii vor putea depune sugestii si reclamatii, care vor fi colectate lunar, inregistrate, analizate de facilitator impreuna cu angajatii GAL si prezentate in cadrul sedintelor de Consiliu Director.
Pentru ca cetatenii sa afle despre aceasta actiune, pe site-ul Asociatiei vor fi publicate informatii in acest sens.Mai mult decat atat, in cadrul intalnirilor de animare, facilitatorul va aduce la cunostinta beneficiarilor relatii cu privire la existenta acestor cutii.
De asemenea, in cadrul activitatii de animare vor fi abordate separat teme cu privire la  „Dezvoltarea durabila si protectia mediului inconjurator”. Subiectele dezbatute in cadrul evenimentelor vor fi concepute astfel incat sa fie accesibile tuturor categoriilor de varste. In cadrul campaniei vor fi distribuite materiale informative in acest sens. Scopul va fi acela de a creste gradul de constientizare a persoanelor cu privire la principalele probleme ale comunitatii, va creste implicarea membrilor, constientizarea persoanelor cu privire la efectele discriminarii si modalitati de combatere a acesteia, eliminarea prejudecatilor, cresterea motivatiei, implicarea in societate, descurajarea stereotipurilor, constituirea unei comunitati mai sigure si mai flexibile, dezvoltarea spiritului civic etc. De asemenea, se va realiza transfer de know-how catre membrii comunitatii in ceea ce priveste aplicarea principiului dezvoltarii durabile, importanta protectiei mediului, problemele de mediu si tema schimbarilor climatice, utilizarea eficienta a resurselor, importanta protejarii mediului, a consecintelor privind poluarea si asupra prevederilor privind plata costurilor cauzate de poluare, atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice, masuri de protectie a biodiversitatii, beneficiile pe termen mediu si lung a protejarii mediului, adoptarea unui stil de viata sanatos, integrarea economica si sociala instruire pentru dobandirea cunostintelor referitoare la dezvoltarea durabila.
Rezultate :
Minimum 10 intalniri realizate la nivelul celor 5 ZUM
Minimum 250 de  persoane informate la nivelul celor 5 ZUM
Minimum 100 persoane informate la nivelul zonei functionale
Minimum 350  de chestionare aplicate
Minimum 1 comunicat in presa scrisa sau online cu privire la apelurile lansate de catre GAL
1 sesiune publica privind lansarea apelurilor GAL
1 set materiale de promovare si informare realizate
1 set de materiale cu privire la dezvoltarea durabila si protectia mediului inconjurator
6 cutii ale cetateanului plasate

A.3. Elaborarea si validarea procedurii de preselectie a propunerilor de proiecte
La nivelul GAL, va fi elaborata o procedura transparenta si nediscriminatorie privind preselectia propunerilor de proiecte POR/POCU, in baza Orientarilor Nationale ce vor fi furnziate de cele 2 AM-uri.
In procedura vor fi descrise procesele de evaluare si selectie a propunerilor de proiecte POR/POCU aferente SDL aprobata spre finantare.
Procedura va cuprinde:
-            etapele și  și modul de organizare a procesului de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte;
-            modelele-cadru ale fișelor de proiecte POR/POCU  care vor fi depuse de beneficiari;
Procedura va fi aprobată de catre Consiliul Director al GAL, iar pentru asigurarea transparenţei, aceasta va fi postată pe pagina de web a Asociatiei.
Dupa elaborare, GAL va transmite Procedura celor două AM-uri, pentru validare.
Expertii implicati in elaborarea procedurii de selectie a propunerilor de proiect vor fi: managerul, expertul implementare, evaluare si monitorizare 1 , expertul implementare, evaluare si monitorizare 2 si expertul tehnic.
GAL va lansa apelurile de selectie a propunerilor de proiecte, in conformitate cu lista indicativa de interventii aferenta SDL. Apelurile vor fi adresate actorilor locali sau altor beneficiari care propun proiecte ce vor fi implementate pe teritoriul SDL. Pentru a asigura transparenta, toate informatiile legate de apelurile de proiecte vor fi publicate la sediul GAL-ului si pe site-ul Asociatiei si al Unitatii Administrative Teritoriale.
Expertii GAL vor furniza potentialilor beneficiari, variante electronice sau pe suport tiparit ale informatiilor detaliate aferente apelurilor de proiecte lansate.
De asemenea, va fi organizata o sesiune de informare a lansarii cererilor de propuneri de proiecte, la care vor participa membrii parteneriatului, potentiali beneficiari, mass-media si alti factori interesati si se va emite cel putin 1 comunicat in presa scrisa sau online, referitor la apelurile lansate de catre GAL.
GAL lansează apelurile de selecţie a propunerilor de proiecte, în conformitate cu lista indicativă de intervenții aferentă SDL, în termen de maximum 1 lună de la validarea Procedurii de selecție de către cele 2 AM-uri. 
Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte va fi de 45 zile calendaristice, în așa fel încât potenţialii beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea şi depunerea acestora.
Va fi stabilit un calendar al lansarii propunerilor de proiecte.
Apelurile de proiecte si conditiile aferente acestora vor fi stabilite de catre expertii angajati ai GAL.
Apelul de selecţie a propunerilor de proiecte va contine minimum următoarele informaţii:
-            Detalii administrative despre lansarea apelului și calendarul de desfășurare:
a)          data lansării apelului de selecţie;
b)          data limită de depunere a propunerilor de de proiecte;
c)          locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele;
d)          datele de contact a GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate;
e)          valoarea apelului;
f)           valoarea minimă și maximă eligibilă a unui proiect;
g)          cuantumul contributiei, in functie de specificul solicitantului .
-            Modelul-cadru al fișei de proiect pentru respectivul apel;
-            Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea fișei de proiect, în conformitate cu cerinţele pentru intervențiile FEDR și FSE;
-            Criteriile de evaluare și selecție:
-       Criteriile minime de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul și proiectul;
-            Criteriile de prioritizare și selecție a proiectelor pentru respectivul apel, în conformitate cu obiectivele și indicatorii SDL aferenți;
Potentialul beneficiar va depune proiectul la sediul GAL, sub forma de fisa de proiect. Se vor utiliza formularele aferente fiecărei măsuri, puse la dispoziția solicitanților pe site-ul Asociatiei.
Verificarea fiselor de proiect va fi realizata de angajatii GAL, respectiv manager, cei doi experti implementare, evaluare si monitorizare si expertul tehnic. Acestia vor verifica conformitatea administrativa si eligibilitatea, tinand seama de cerintele impuse pentru fiecare masura din SDL in scopul careia se incadreaza proiectul depus.
Expertii GAL vor asigura informațiile publice necesare beneficiarilor pentru completarea fișelor de propuneri de proiect privind aspectele de conformitate și eligibilitate pe care aceştia trebuie să le îndeplinească.
Pentru proiectele POR, expertii vor realiza vizite in teren, respectandu-se principiul de verificare „4 ochi.”
Daca este cazul, expertii GAL vor solicita beneficiarului clarificari referitoare la indeplinirea criteriilor, fara a se lua in considerare clarificarile de natura sa completeze /modifice datele initiale ale proiectului depus.
Pentru selectia fiselor de proiect, GAL va constitui un comitet de selectie format din membri GAL. Componenta acestuia va respecta conditiile GS  Etapa III, respectiv „cel putin 50% din membri trebuie sa apartina partenerilor din sectorul non-public, iar niciunul dintre membrii comisiei sa nu detina mai mult de 49% din drepturile de vot”;
Selectarea proiectelor se face aplicand regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca in momentul selectiei sa fie prezenti cel putin 50% dintre membrii.
Comitetul de Selectie urmareste indeplinirea criteriilor minime de eligibilitate si acorda punctaje in functie de criteriile proprii de prioritizare si selectie stabilite la nivelul GAL pentru respectivul apel, in conformitate cu specificul SDL.
GAL va invita un reprezentant al OIR POR si un reprezentant al OIR POCU, in calitate de observatori, care sa asiste la procesul de selectie a propunerilor de proiecte. Comitetul de selectie va realiza un raport de selectie intermediar unde vor prezenta publicului larg situatia proiectelor si punctajul obtinut. Raportul de Selectie Intermediar va fi publicat la sediul GAL si pe site-ul Asociatiei. Dupa publicarea raportului intermediar, GAL va notifica solicitantii cu privire la rezultatul procedurii de selectie, prin posta cu confirmare de primire. Solicitantii necastigatori vor avea posibilitatea de a depune contestatii in termen de maximum 5 zile lucratoare de la informarea/notificarea in acest sens. GAL va constitui o comisie de solutionare a contestatiilor ce va fi formata din cel mult 3 membri. Dupa solutionarea contestatiilor, GAL va publica lista finala cu proiectele preselectate spre finantare.
Rezultate:
1 sesiune de informare cu privire la lansarea propunerilor de proiecte
Minimum 1 comunicat de presa
1 calendar al lansarilor propunerilor de proiecte
21 de apeluri de selectie a propunerilor de proiecte elaborate si lansate, cu documente aferente (fise de proiect, documente justificative necesare a fi depuse etc)
Minimum 21 de fise de proiect depuse in cadrul apelurilor
1 comitet de selectie infiintat
1 comitet de solutionare a contestatiilor infiintat

 

A.4. Depunerea cererilor de finantare in cadrul POR/POCU
Ulterior preselectarii fiselor de proiect, AMPOCU va deschide sistemul informatic MySMIS pentru incarcarea proiectelor selectate de catre GAL. Documentele suport aferente proiectelor selectate se vor depune in MYSMIS in acelasi timp cu cererea de finantare in cadrul apelului lansat de catre Autoritatea de Management Programul Operational Capital Uman. De asemenea, autoritatea responsabila va incarca in MYSMIS, ca si documente suport, inclusiv documentele emise in contextul evaluarii si selectiei realizate la nivelul GAL-urilor. Cererile de finantare vor fi verificate si contractate conform procedurilor AMPOCU.  Potentialii beneficiari vor fi informati cu privire la conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca la momentul depunerii cererilor de finantare catre AMPOCU, in conformitate cu  prevederile Orientarilor privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020.
Ulterior preselectarii fiselor de proiect, AMPOR va deschide sistemul informatic MySMIS pentru incarcarea proiectelor. Documentele suport aferente proiectelor selectate (documentatia tehnico-economica) se vor depune in MYSMIS odata cu cererea de finantare in cadrul apelului lansat de catre Autoritatea de Management Programul Operational Regional. De asemenea, autoritatea responsabila va incarca in MYSMIS, ca si documente suport, inclusiv documentele emise in contextul evaluarii si selectiei realizate la nivelul GAL-urilor. Cererile de finantare vor fi verificate si contractate conform procedurilor AMPOR.  Potentialii beneficiari vor fi informati cu privire la conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca la momentul depunerii cererilor de finantare catre AMPOR, in conformitate cu  prevederile Ghidului Solicitantului.
Beneficiarii selectati in lista de proiecte intocmita de catre Comitetul de Selectie, vor avea pe toata durata perioadei de functionare a GAL sprijin si indrumare pentru elaborarea cererilor de finantare POR si POCU. In acest sens, la sediul Asociatiei se vor organiza sesiuni de instruire/sprijin, la care vor participa beneficiarii proiectelor, pe urmatoarele teme :
-            Incarcarea proiectelor in sistemul electronic MySmis,
-            Achiziitile publice realizate din fonduri europene
-            Elaborarea cererilor de plata
-            Elaborarea cererilor de rambursare
-            Elaborarea cererilor de prefinantare
-            Elaborarea rapoartelor tehnice si financiare
-            Elaborarea rapoartelor lunare de activitate si a fiselor de pontaj
De asemenea, angajatii GAL vor furniza masuri de sprijin si indrumare potentialilor beneficiari, in ceea ce priveste posibilitatea atrategerii de fonduri nerambursabile si din alte surse, pe langa strategia de dezvoltare. Pe masura ce vor fi deschise alte linii de finantare, GAL-ul va oferi consultanta gratuita potentialilor beneficiari, dar si celor care ale caror proiecte au fost respinse din cvarii motive, sprijinind astfel dezoltarea comunitara a Municipiului Targoviste.
Activitatea de monitorizare va presupune existenţa unui dispozitiv riguros şi transparent de vizualizare a modului în care are loc gestionarea implementării strategiei de dezvoltare, care să permită colectarea sistematică şi structurarea datelor cu privire la activităţile desfăşurate. Dispozitivul de monitorizare implementat de GAL se va referi la: evaluarea de rutină a activităților în desfășurare, colectarea sistematică de date pentru indicatori specifici, corectarea devierilor în implementarea activităţilor, informarea periodică și raportarea datelor culese cu scopul luării unor decizii ce duc la ȋmbunătățirea performanțelor SDL.
Se va monitoriza de asemenea, masura in care sunt atinse obiectivele stabilite in cadrul SDL, daca acestea au fost indeplinite din punct de vedere al incadrarii in termene, indicatorilor prevazuti si ai bugetului.
Monitorizarea Planului de Integrare a comunităţii marginalizate trebuie să fie continuă şi să fie asigurată de personalul permanent al GAL-ului.
Monitorizarea va urmări gradul de atingere al masurilor din SDL, precum si dacă şi în ce măsură activităţile din proiect au fost realizate eficace şi la timp. Rapoartele de monitorizare vor fi lunare, si vor reflecta măsura în care au fost atinse obiectivele SDL si obiectivele proiectului de functionare.
Monitorizarea cu participarea comunității
Comunitatea marginalizată va lua parte activ în activitatea de monitorizare a proiectului. Monitorizarea cu ajutorul comunității reprezintă atât o formă de supraveghere publică a modului în care proiectul si strategia au fost implementate, cât și un mod eficient de a mobiliza comunitatea. Membrii comunității pot identifica erori, face sugestii de îmbunătățire, pot solicita date și pot oferi feed-back GAL-ului, fapt ce va duce și la o creștere a eficienței în procesul de luare a decizilor, oamenii vor fi mai bine informați, mai conștienți de drepturile lor în calitate de beneficiari, cetățeni și ființe umane.
Următoarele instrumente vor fi folosite pentru monitorizarea cu ajutorul comunității:
1.          Cutia cetățeanului: Clasica cutie de sugestii și reclamații va fi plasată atat in zona functionala, cat si la nivelul celor 5 ZUM . Acestea vor fi colectate lunar, vor fi inregistrate si analizate împreună cu personalul GAL, iar rezultatele vor fi prezentate in ședințele Consiliului Director. 2.       Dialogul cu cetatenii: Personalul GAL, dar si reprezentantii partenerilor vor fi in contact si dialog permanent cu membrii comunitatilor din teritoriul SDL si se vor informa asupra aspectelor pozitive si negative din teritoriu, impactului proiectelor implementate, etc.
Avantajele monitorizării cu participarea comunităţii
-            Asigură o implicare activă a comunităților din zonele urbane marginalizate de pe teritoriul Municipiului Targoviste, crește gradul de conștientizare privind dreptul la servicii de calitate; îi face pe membrii comunității participanți direcți în evaluarea și recomandarea de îmbunătățiri ale calității și accesibilității serviciilor existente.
-            Oferă date direct de la nivelul comunității cu privire la eficiența implementării proiectului/ politicilor și, legat de aceste servicii: care este gradul real de acoperire, nivelul de accesibilitate, modul în care profesioniștii implicați în proiect tratează persoanele din grupurile urbane defavorizate; care sunt posibilele obstacole cu care aceste comunități se confruntă atunci când utilizează diverse servicii și care sunt zonele în care serviciile necesare lipsesc.
-            Este un instrument eficient care poate ajuta la identificarea decalajelor și la îmbunătățirea măsurilor adoptate la nivel național, precum și un instrument eficient de sensibilizare a opiniei publice și de advocacy pentru drepturile grupurilor vulnerabile. Poate servi, de asemenea, ca un ghid pentru stabilirea priorităților și luarea deciziilor în ceea ce privește alegerea de programe, politici și practici pentru creșterea bunăstării comunității.
Rezultate:
Minimum 14 proiecte POCU depuse.
Minimum 14 proiecte POCU depuse.
Minimum 7 module organizate
Minimum 10 beneficiari/modul participanti
6 cutii ale cetateanului plasate pe raza Municipiului Targoviste
Minimum 45 de rapoarte de monitorizare

A.5. Managementul proiectului
Este o activitate transversala care se va desfasura pe tot parcursul proiectului si care are ca obiectiv: definirea si stabilirea metodelor de organizare si gestiune necesare pentru implementarea proiectului, prin corelarea activitatilor desfasurate cu resursele financiare, umane si materiale alocate/folosite si a rezultatelor atinse la finalizarea fiecarei etape/activitati, alocarea sarcinilor pentru responsabilii implicati in proiect si stabilirea termenelor pentru fiecare activitate si subactivitate. Echipa de proiect va monitoriza evolutia proiectului sub aspectul incadrarii activitatilor in bugetul estimat si in graficul de timp, va urmari indeplinirea indicatorilor asumati prin documentatiile de finantare si va asigura respectarea legislatiei specifice domeniului abordat de investitii, pe durata realizarii si implementarii proiectelor. De asemenea, va realiza si va monitoriza achizitiile publice de servicii si lucrari, va asigura comunicarea dintre solicitant si Organismul Intermediar si va asigura respectarea cerintelor si procedurilor de identitate vizuala. In ceea ce priveste pre-finantarea, mecanismul prefinantarii, mecanismul cererii de plata si mecanismul cererii de rambursare, se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgenta nr.40/2015, privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 si Ordinul privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor, aferente proiectelor finantate prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 si instructiunile in vigoare. Vor fi elaborate metodologii si proceduri de lucru care sa simplifice activitatea in cadrul proiectului dupa cum urmeaza : 1 metodologie de management, 1 metodologie de monitorizare, Minim 5 proceduri de lucru realizate (informare si publicitate, achizitii, decontare, elaborare CR si CP, raportare), 1 plan de achizitii, 9 rapoarte de progres realizate (aceste Rapoarte de progres au scopul de a prezenta in mod regulat informatii tehnice si financiare referitoare la stadiul derularii proiectului si probleme intampinate pe parcursul derularii), 1 raport final de implementare. In vederea decontarii cheltuielilor se vor realiza cereri de prefinantare, cereri de rambursare, rapoarte tehnico-financiare, cereri de plata, cereri de rambursare aferente cererilor de plata. Toate cererile de rambursare si de plata se vor arhiva corespunzator si se vor numerota (CR1, CR2…CRn si CP1, CP2, …CPn). Se va Elaborara Planul de achizitii, se vor intocmi dosare de achizitii publice, derularea procedurilor si monitorizarea modului de finalizare a achiztiilor, conform legislatiei in vigoare si prevederilor, prin intocmirea documentatiei de achizitii pentru echipamente, mobilier, papetarie, productia materialelor de promovare si celelalte resurse mentionate in bugetul proiectului, consumabile, cursuri de formare pentru angajati si membrii GAL. Toate materialele de informare si publicitate vor respecta indicatiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuala pentru Instrumentele Structurale 2014- 2020 in Romania, iar pe toate materialele de comunicare realizate in cadrul proiectului finantat prin Programul Operational Capital Uman se va aplica obligatoriu: sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului Romaniei, precum si cea a Instrumentelor Structurale 2014-2020, insotite de mentiunea „Proiect co-finantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020”. Prin materiale de comunicare se intelege: fluturasi, pliante, brosuri, afise, bannere, comunicate de presa, website-uri, newsletters, spoturi radio-TV, insertii in presa scrisa, standuri expozitionale, autocolante, materiale promotionale sau orice alte produse prin care este promovat proiectul si rezultatele acestuia.
Rezultate:
1 metodologie de management,
1 metodologie de monitorizare,
Minimum 5 proceduri de lucru realizate (informare si publicitate, achizitii, decontare, elaborare CR si CP, raportare),
1 plan de achizitii,
20 rapoarte de progres realizate
1 raport final de implementare
A5.2. Cheltuieli indirecte ca rata forfetara de 15%
Subactivitate aferenta decontarii cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara (15% din cheltuielile directe de personal). Presupune decontarea tuturor cheltuielilor indirecte efectuate pentru functionarea de ansamblu a proiectului, nefiind atribuibile direct niciunei activitati, respectiv:
- decontarea cheltuielilor cu salariile expertilor suport si a cheltuielilor efectuate pentru functionarea de ansamblu a proiectului (si care nu au putut fi atribuite directe unei activitati)
- decontarea cheltuielilor de informare si publicitate cu caracter general aferente proiectului
- masurile minime obligatorii de informare si publicitate.

 

Grupului de Actiune Locala Targovistea Egalitatii de Sanse