Obiective

Principalele obiective de dezvoltare specifice stabilite de Grupul de Acțiune Locală „TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE” sunt urmatoarele:
• OS 1. Creşterea calităţii vieţii şi a gradului de confort prin reabilitarea infrastructurii urbane degradate si asigurarea unei infrastructuri urbane moderne şi durabile în teritoriul SDL;
• OS 2. Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire si asigurarea unor condiţii de locuit decente pentru categoriile sociale dezavantajate;
• OS 3. Creșterea ratei de ocupare din comunitățile marginalizate, prin masurilor active si integrate  de informare, formare profesionala si masuri de incurajare a investitiilor si promovarea sanselor egale de acces pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva;
• OS 4. Creșterea participării la învăţământ, reducerea si prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii a persoanelor din zonele marginalizate
• OS 5. Îmbunătăţirea accesului persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială la servicii de sănătate de bază si la servicii sociale;
• OS 6. Creşterea nivelului de informare şi conştientizare a fenomenului de discriminare pe piaţa muncii, din scoli si institutii publice, în vederea schimbării atitudinii sociale şi stereotipurilor.

Obiectivele specifice au fost identificate în baza unui larg proces consultativ, pornind de la analiza de nevoi și evaluarea problemelor și resurselor sociale, economice și de mediu din teritoriu.

 

Grupului de Actiune Locala Targovistea Egalitatii de Sanse